هر تولیدی که به دنبال جستجوی حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در میان مردم و به قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضوع های علمی ، از طریق مطالعه ای نظام مند ، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید  و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آن ها به کاربردها، روشهای و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علم و فن آوری منجر گردد علمی – پژوهشی قلمداد می شود.

مخاطبین اصلی این گونه مجلات پژوهشی ، اساتید دانشگاه ها ، دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد ، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی ، تحقیقاتی و تولیدی هستند .


تعریف ارائه شده توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۲۳ساعت 22 PM  توسط عباس آزادمنش  |