تئوري هاي سازمان و مديريت :

تئوريهاي سازمان: مدرن ، پست مدرن ، نمادين و تفسيري ، تاليف : مري جو هچ ، مترجم: دکتر دانايي فرد، انتشارات افکار .

تئوري سازمان ، تاليف استيفن رابينز ، ترجمه دكتر الواني و دكتر دانايي فرد ، انتشارات صفار.

نظريه هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان : عناصر جامعه شناختي حيات سازماني ، تاليف : گارت مورگان و گيبسن بارل ، ترجمه: محمد تقي نوروزي، انتشارات سمت.

مباني فلسفي تئوريهاي سازمان ، تاليف:  دكترميرزايي اهرنجاني،  انتشارات سمت .

نظريه‌هاي سازمان و مديريت از نوين گرايي تا پسانوين گرايي ،  مؤلف: دكتر حسين رحمان سرشت ، انتشارات: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فن و هنر.

سازمانها : سيستم هاي حقيقي ، حقوقي و باز ، تاليف:  ريچارد اسكات ، ترجمه : دكتر محمد رضا بهرنگي ، انتشارات كمال تربيت .

نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز ، تاليف : تفرشي ، سعيدآبادي ، خديوي ، انتشارات فراشناختي انديشه .

تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت ، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان .

نظريه پردازان علم سازمان ، تاليف:  جمعي از نويسندگان ، ترجمه: دكتر كبيري و دكتر ميركمالي انتشارات يسطرون  . 

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

مديريت آموزشي :

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ، تالیف : دکتر علی علاقه بند ، نشر روان.

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی ، تالیف : جری هرمن ،  ترجمه : دکتر علی علاقه بند  ، نشر روان.

تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي ، تالیف : وین ک هوی ،  سیسیل جی میسکل ،  ترجمه: دكتر مير محمد سيد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه .

رويكردهاي نوين به مديريت آموزشي  ، تاليف: گروه كارشناسان  OECD  ، ترجمه :دكتر محمد رضا آهنچيان و ديگران ، انتشارات رشد .

چالش هاي مديريت آموزشي ، تاليف: مايك باتري ، ترجمه: دكتر علي اكبر امين بيدختي ، انتشارات دانشگاه سمنان . 

بالانشینی مدیریت آموزشی،  تالیف فدریکو مایور ، ترجمه: دكتر علی رووف ، انتشارات آستان قدس رضوی .

مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر علي شيرازي ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد .

مقدمات مدیریت آموزشی ، تاليف: دکتر علی علاقه بند  ،  نشر روان  .

كليات مديريت آموزشي ، تاليف: دکتر مير محمد سيد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه .

مديريت دانش در سازمانهاي آموزشي،  تاليف: حميد رحيمي و محمد نجفي،  نشر جاودانه .

خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی ، تاليف: رمضان جهانیان و دیگران ، ناشر اسپند هنر .

ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي ،تاليف:  فيليپ ژ اسميت ، ترجمه: دكتر محمد رضا بهرنگي ، انتشارت گلچين .

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دکتر محمد یارمحمدیان و دیگران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .

رهبري و مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر سيد محمد مير كمالي ، انتشارات يسطرون .

مديريت كيفيت فراگير در آموزش  ، تالف: ساليس ادوارد ، ترجمه: سيد علي حديقي ، انتشارات هواي تازه ( نشر هستان ).

مدیریت کیفیت جامع در آموزش ، تاليف:  عباس زند باف ، ناصر آزاد ، ناشر روزنه کار .

فرایند برنامه ریزی - سیاستگذاری در آموزش ، تاليف: وادی حداد ، ترجمه: غلامرضا گرائی نژاد ، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

مقالات  جناب آقاي دكتر پرداختچي و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

برنامه ريزي آموزشي :

ديدگاه هاي نو در برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: دكتر فريده مشايخ ، انتشارات سمت .

فرايند برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: مشاوران يونسكو ، ترجمه: دكتر فريده مشايخ ، انتشارات مدرسه.

مبانی برنامه ریزی آموزشی  ، تاليف: دکتر بهرام محسن پور  ، انتشارات سمت .

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی  ، تاليف: دکتر سیاوش خلیلی شورینی ، انتشارات یادواره کتاب .

برنامه ريزي توسعه دانشگاهي ، تاليف: دكتر يمني ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي ، تاليف: راجر كافمن و جري هرمن ، ترجمه: دكتر عباس بازرگان و دكتر فريده مشايخ انتشارات مدرسه .

برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعي ،تاليف: تي يري مالان ، ترجمه: دكتر سعيد بهشتي ، تهرات ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .

برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: گري آكرمن ، ترجمه: دكتر غلامعلي سرمد ، تهران ، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي. 

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی. 

آمار :

آمار و كاربرد آن در مديريت(جلد دوم) : تحليل آماري، تالیف:دكترعادل آذر و دكتر منصور مؤمني انتشارات سمت .

استنباط آماري در علوم رفتاري ، تالیف :   دكتر حيدر علي هومن ، انتشارات سمت .

تحليل داده هاي طبقه اي و مدلهاي خطي لگاريتمي در پژوهش علمي ، تالیف :  دکتر حیدر علی هومن ، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي . 

روابط انساني و رفتار سازماني:

مباني رفتار سازماني، مؤلف: دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت .

روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ، مؤلف: دكتر غلامعلي سرمد ، انتشارات سمت .

رفتار سازماني (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استيفن پي‌ رابينز، مترجم: دكتر اعرابي و دكتر پارسائيان ، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي .

مديريت آموزشي و رفتار سازماني  ، تاليف: مارك هنسن  ،ترجمه: دكتر محمد علي نائلي ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

انگيزش در سازمانها ، تاليف: دكتر محمد علي نائلي ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

مدیریت رفتار سازمانی : کاربرد منابع انسانی ، تالیف پاول هرسی و کنت بلانچارد  ، ترجمه :دکتر قاسم کبیری ، انتشارات جهاد دانشگاهی .

مباني رفتار سازماني ، مولف : استيفن رابينز ، مترجم: دكتر قاسم كبيري ، انتشارات دانشگاه آزاد .

مقالات جناب آقاي دكتر پرداختچي و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.  

روش تحقيق :

روش تحقيق در مديريت (جلد اول و دوم) ،جلد اول: رويكرد كمي ـ جلد دوم: رويكرد كيفي ، تالیف : دكتر دانايي‌فرد، دكتر الواني و دكتر آذر، انتشارات صفار.

روش تحقيق در علوم رفتاري  تاليف: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه.

شناخت روش علمي در علوم رفتاري ، تاليف :  دكترحيدر علي هومن ، انتشارات سمت .

راهنماي عملي پژوهشهاي كيفي ، تاليف:   دكتر حيدر علي هومن ، انتشارات سمت . 

زبان تخصصي:

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت ، تاليف:   دكتر فرهادمشفقي ، انتشارات سمت.

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، تاليف:   دكتر منصور كوشا ، انتشارات سمت .

Educational Administration: Theory, Research, and Practice,. W .K. Hoy and  C. G. Miskel , McGraw-Hill, Boston ,  2001.

New Foundations for Knowledge in Educational Administration, Policy, and Politics: Science and Sensationalism ,Douglas E Mitchell , Routledge ,2006.پیشنهاد می شود جهت تسلط بیشتر بر واژگان زبان تخصصی از کتاب زیر نیز استفاده شود :

فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی ، تالیف نادیا هاشمی ، انتشارات ودیعت .

توجه : بخشي از سوالات بصورت پرسش و پاسخ به زبان انگليسي است .

مصاحبه:

مصاحبه شامل بررسي محتواي پايان نامه ، مقالات، پروژه ها، تدریس و سخنرانی علمی، تألیف کتاب و ارائه سمینار و کنفرانس های علمی است. در مصاحبه بیشتر انگیزه دانشجو برای تحصیل در مقطع دکترا پرسیده می شود.  مجموع نمره مصاحبه و نمره آزمون کتبی ، تعیین کننده نمره قبولی قطعی می باشد.سوالات عمدتاً روی مباحث جدید متمرکز  است. بعنوان مثال بحث های مديريت كيفيت، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت آموزشي نوین، پارادایم کوانتومی در مدیریت و ... در سوالات مشاهده می شود.

توجه

منابع فوق مهمترين منابع سوالات آزمون دكتري مديريت آموزشي است و داوطلب بايد تا حد امكان   ساير منابع جديد و مقالات ذیربط در نشریات فارسی و انگلیسی را نيز مطالعه كرده و از قدرت تجزيه و تحليل بالا و تسلط کافی به زبان انگلیسی برخوردار باشد  . قابل ذکر است سوالات آزمون کتبی بصورت استنباطي و تحلیلی - تشریحی است و پاسخ به آنها مستلزم درک عمیق مفاهیم  علمی است .

منبع وبلاگ آکادمی مدیریت آموزشی

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۱۴ساعت 12 PM  توسط عباس آزادمنش  |